http://www.bangkaew.net/index.htm........................................สนใจร่วมสนับสนุน  ติดต่อ  bangkaew@bangkaew.net http://www.bangkaew.org/index.htm........................................สนใจร่วมสนับสนุน  ติดต่อ  bangkaew@bangkaew.net

Bangkaew.Community
บ้านรักษ์บางแก้ว
เชิญตั้งกระทู้ใหม่ได้ที่บอร์ดใหม่ ที่ ชุมชนคนรักบางแก้ว

Website for sharing information and opinions on Thai Bangkaew Dog (Best view with 1024*768 Setting)
เว็บไซต์เพื่อการ ซื้อ ขาย จ่าย แจก ฝาก รับ อุปการะ สุนัขบางแก้ว[ Home | Background | Main Board | Photo Gallery | PDBT | Pitlok | RaksaBangkaew | Tana | Nisit | KM Search | e-Learning ] [ For Eng/Jap Page | Webcam eBook | TBK Link | GuestBook | GoInter | Donation | e-Commerce | New Topic | Help ]
Akita Behavior & Temperament
by Sherry E. Wallis - Sherob Akitas - http://www.Sherob.com


While everyone who breeds or buys dogs probably agrees they want dogs with "good" temperaments, exactly what that means is left to the imagination more often than not. Each party assumes that he is talking about the same thing. Unfortunately, huge discrepancies may lie between their concepts of what constitutes good temperament.
For instance, many years ago, a group of us attended a party given by the owner of a champion male. He was outside when we arrived and remained there despite inquiries about him. Finally, a few of the guests prevailed on our host and were taken out to see the dog.
Several told me that later that they wished they hadn't been so insistent, Initially, the dog growled and snarled at them, quieting down after a few minutes, but remaining very alert and wary. One visitor said, "One wrong move, and you'd have been fair game!"
The owners later told me that they felt the dog's temperament was very correct for the breed and were quite proud of what they considered a properly protective nature. If he growled at a few judges in the ring and couldn't be petted by spectators, that was okay with them. They hadn't bought a poodle.
Is this good temperament? I don't think so, but it is certainly an "eye-of-the-beholder" question. This disussion of temperament was originally published in Akita Dog, the newsletter of the Akita Club of America, and later in Akita World magazine. It contains what I consider essential components of good temperament for an Akita, why I think they are important, how to tell if you have problems and how to strengthen weaknesses.
This material is garnered from my own experience, education, and opinion, and I welcome input from you. Your suggestions, comments, or (perish the thought!) criticisms should be directed to me by e-mail.
The priority of this list is rather loose. Some components are equally important; others depend on an individual's preferences. For instance, many people would rank protectiveness much higher than I have, but almost everyone would agree on the first few. However, I know from experiences like the one I just related that even they are open to challenge.
-----------------------------------------------------------
RECIPE FOR GOOD TEMPERAMENT
First and foremost, every dog, not just an Akita, should be bite inhibited. He should be so reluctant to bite, that he does so only under the direst of circumstances. Even then, he should bite only once, and damage from the bite should be very minimal.
Second, an Akita should be accepting of authority, that is he should be submissive. Between and within breeds, the degree of submissiveness varies. The Akita's independent nature may well modify its willingness to cooperate.
Third, an Akita should like children. Just as retrievers like sticks and balls, this breed should have an affinity for children.
Fourth, an Akita should be accepting of non-threatening strangers, regardless of whether the stranger is friendly or neutral.
Fifth, an Akita should have enough confidence to be at ease an unfamiliar setting.
Sixth, an Akita should be trainable. He should be willing and able to learn behaviors that he repeats reliably.
Seventh, an Akita should stable around strange noises.
Eighth, to some degree, an Akita should have an independent nature.
Ninth, an Akita should have an inhibited nature. He should not respond to stressful situations by becoming increasingly excited or agitated.
Tenth, faced with a threat, an Akita should be protective of their family.
Eleventh, an Akita should be accepting of other dogs.
-------------------------------------------------------------
BITE INHIBITION
Bite inhibition is a concept that, as a dog owner, you know about, but you probably pay it little attention unless and until your dog bites. Most dogs are inhibited from biting. That's what makes them desireable companions.
A few people seem not to mind living with an animal that might inflict serious injury on them. They buy lions, tigers, wolves, and dogs that are likely to bite, often and hard, They probably also like bungee jumping and parachuting. While these all have a large element of risk to the individual who likes living on the edge, only the first presents a hazard to others.
Inherited Component
Bite inhibition begins before birth, since it is partly inherited. Unless you are a telepath, you have really no way of knowing how quickly a dog might reach its flash point. It may have a good reason for biting, but, again, unless you're telepathic, youll also never know.
When a dog bites, the family's first impulse is to find a good reason for their dog's behavior. Most people love their dogs deeply and feel hurt, guilty, defensive, and protective when it transgresses. "He was protecting his owner, was abused by the former owner, was startled" The list of reasons is only limited by the owners'imaginations.
You will seldom be in a position to judge the accuracy of their reasoning, and if you like the dog, your regard may shade your opinion, too. Because the willingness of the dog to bite a person has a genetic component, the safest option in breeding is to select dogs that have never done so. Simply stated: Don't use any dog for breeding if it has bitten a human.
Training Not to Bite
While the height of the threshold at which a dog will bite may be initially determined by inheritance, it can certainly be raised or lowered by training. Puppies begin learning it from each other and from their mother.
Learning the Limits
When puppies play with each other, they engage in biting behavior. The strength with which they bite is tempered by the response of their playmates. The hurt puppy protests with a loud, high-pitched scream, and the offending puppy lets go.
Likewise, nursing puppies can bite their mother once their teeth come in. Moms react by moving away from the puppy, pushing it away, or, in extreme cases, by growling at the biter. She may also intervene in the puppies' play should one puppy prove too aggressive to his siblings. In these ways, puppies learn to set limits on the force they exert when biting.
Time To Grow Up
Social interactions are very important for the developing puppy not just for bite inhibition but for learning proper doggy manners. The lessons they learn here will remain with them all their lives which is why leaving the litter together past the traditional six weeks is vital.
At six weeks, puppies are just beginning to play with each other, with toys, and with their mother and other dogs. Taking them away too early can deprive them of valuable lessons in life.
What Does This Mean To You As the Breeder?
You and the rest of your household should jump right in with the rest of the puppies, teaching them that humans are very delicate beings. You will be bitten because that's how puppies test their world. As soon as a puppy mouths you, even if he does not bite hard, you should mimic his littermates and give a high-pitched yell. The puppy should immediately let go and will probably lick a couple of times. Give him a warm "thank you," and wait for the next time.
Very young puppies will continue to bite but the bites should get progressively softer until they disappear altogether. Extend your indications of discomfort to bites on your clothing as well. If you walk among the puppies in a long night-gown, scream when they bite the edges.
This technique is highly effective and will work with young dogs even more quickly than it does with puppies. All children should be taught to deal with nipping puppies and young dogs this way since they rarely have the social standing to correct the dog by indicating their disapproval.
Soft Mouths
Many Akitas have soft mouths, probably from crosses to native dogs that were retrievers. Their bites may be more like nuzzles and may never cause you pain.
As adults, soft-mouthed dogs may have the same toys for years. They may never cause problems to your furniture or shoes. Don't be fooled, though. They can still inflict serious damage on people or other dogs, because when they want to bite hard, they can.
Hard-mouthed dogs have a slightly different jaw structure, so few Akitas have the same bite strength as a German Shepherd or Rottweiler. If your face is being bitten, however, this distinction will be of little concern to you. All bites hurt.
Is Bite Inhibition Important?
The impact of a dog bite extends far beyond its effect on the people involved, which can be devastating by itself. Very few people actually die as a result of dog bites, but the physical damage can be horribly disfiguring. Medical treatment can range from simple cleaning to multiple surgeries.
The owner of the dog may be faced with huge legal fees and damage awards to the victim. Most of these suits are covered by homeowners insurance. However, the unfortunate owner may find himself out of a policy and unable to secure a new insurer so long as the dog is present.
Even worse, the bond between dogs and humans is based in part on trust, and part of that is eroded once you are bitten. If the victim is a bystander and not a dog owner, he is likely to be lost forever to any relationship with dogs and may become hostile to them. Hostility coupled with activism can sound the death knell of a breed.
Does this sound extreme to you? If so, you should investigate the plight of "pit bulls." That breed designation is used by the UKC to refer to dogs identical or similar to our American Staffordshire Terrier. The further distinction between Staffordshire Terriers and Bull Terriers may be too fine for most laymen to make, so all these breeds have borne the brunt of the assault from animal rights activists.
Led by organizations such as PETA and the ASPCA, this lunatic fringe is actively working against the interests of pure-bred dog breeders (or all dog breeders for that matter, we're just the most easily identified). If this is news to you, you need to pay more attention to the world around you Their anti-dog stance has found its way into newspapers or magazines and television.
Their manifestos clearly express their desire to release dogs from the tyranny of humans. No matter how laughable you think their opinions are, the fact remains that they have gained quite a foothold with the media. According to recent reports in popular publications and television shows, purebred dogs are riddled with disease and deformed by our breeding practices.
Such press may scare off some buyers, but obviously, the idea that people should get rid of their dogs isn't going to fly. This is only one assault, their overall plan is multi-layered and subtle.
First, people are encouraged to adopt dogs from shelters. After all, millions of dogs are euthanized every year because no one wants them. Adopting one of these saves tax money and keeps a dog from being killed. Since most are sterilized, the dogs will not reproduce, satisfying one of the animal rightists' goals.
In countless articles and broadcasts, they make the blithe assertions that mixedbreeds are healthier and have better temperaments than pure-breds. Filthy puppy mills are shown with pitiful dogs in horrible conditions, but no effort is made to distinguish poor breeders from good ones. Even worse, the very institutions that are charged with protecting the interests of pure-bred dogs have rolled-over and played dead throughout this media campaign.
The only area in which our side has been effective at all is in defeating some breed-specific legislation. The legislative battlefield still represents the most potent threat to us as Akita breeders. If getting rid of pure-bred dogs is not palatable to most Americans, few can complain about removing or restricting the right to own or breed one of the breeds that pose a significant danger to humans, especially children.
Only the most vigorous action of the part of area kennel clubs, the American Dog Owners Association, and the AKC has kept breed-specific bans at bay in cities all over this country. The first target in the campaign was the nefarious "pit bull."
The animal rights groups are so well organized, have so much money, and so many supporters, that the anti pit-bull legislation was fostered and promoted in both the US and Great Britain (where the breed is known as the American Pit Bull) simultaneously.
Fortunately for us, in the US, they had to work local government by local government. In England, they succeeded in having several breeds severely restricted or banned altogether.
The support for their position comes right from the dog community, where information about dog bites is published by various organizations. Bite frequency is organized by breed. Very few surveys have a category for mutts nor is any effort made to determine whether breed identification procedures are accurate! No mention is made either of how the statistics are compiled nor is any correlation given between the number of bites and the popularity of the breed.
Chosing the Pit Bull for the first breed, however, has turned out to be a two-edged sword, since the term is a catch-all for several breeds as well as cross- and mixed-breeds. One attempt to ban them was defeated when officials in animal control were shown pictures of various dogs and asked to identify them. No one actually knew which ones were the Pit Bulls, so their breed-specific legislation failed to pass.
Identifying the next targeted breeds is much easier. Included are: Rottweilers, German Shepherd Dogs, Doberman Pinchers, Akitas, and Alaskan Malamutes. These breeds have been chosen because they are identifiable and because terribly mauled bite victims are available to stand witness to the dogs' ability to cause injury.
Make no mistake, the anti-dog contingent would like to do away with dogs altogether, but if they can't succeed at that, they'll settle for just a few. Ours is one of them.
They want to bury our dogs with stories of children undergoing their fourth or fifth plastic surgery, of an actress dragged into the bushes by the neighboring Akita, of the relative put into the hospital by an unprovoked attack. Every one of these victims is a nail in our coffin.
The antidote to this poison are people who own well-adjusted, stable Akitas. They are our soldiers in this battle. Their good opinion and love for the breed are our ammunition. To gain their support, we must produce Akitas with good temperaments, and this begins with bite inhibition. If you love the breed and want it to continue, you must work in this direction even if it means some painful choices and difficult decisions.
Strengthening Bite Inhibition
You can strengthen bite inhibition throughout the dog's life. Not letting him bite you or your clothing is the first and most important step in doing this. If you currently roughhouse by offering your arm as a target, switch to a lambswool or rawhide toy, a towel, or a ball. Throw it or drag it for him and then let him play with it. You can pick it up (few Akitas will actually bring it back, so don't be disappointed when your dog proves to be a "getter" but not a "returner") and throw or drag it along the ground. Any time the dog tries to play-bite at you, switch him over immediately to one of these toys.
If your dog has a firmly entrenched habit, yelping may not work. As an alternative, you may firmly take your dog's muzzle off your arm or clothes if he puts his mouth on you. Hold his mouth shut, but don't try to hurt him, and with a very low, growly voice, firmly tell him, "No."
Don't strike the dog or shake him. You may also be battling a dominance problem, which is covered in another section of this discussion. Trading aggression for aggression may get you into an escalating spiral that can cause the very problem you're trying to avoid!
Insist that your children and any visitors not play chase allowing the dog to pursue them. If dogs could talk, they'd probably call this game "Chase the Prey." Given the right set of stimuli--the right movements, the right sounds, the right smells--this can become pursuit in deadly earnest.
When you send your charges on to new home, you don't need to scare your buyers to death, but you should make them aware of appropriate behaviors. Give them a book like Terry Ryan's Alphabetizing Your Dog or Carol Benjamin's Mother Knows Best and ask that they read it before they pick up their puppy. The expense is negligible when you consider the tragedies it can prevent.
ACCEPTANCE OF AUTHORITY
Any dog in its relationship with other dogs and with people fits onto a scale of what is most often called "dominance behavior." At the upper end is the dog that does what he wants when he wants and enforces his will if he is thwarted--the alpha, the most dominant dog. At the lower end is the dog that seems to have no ego strength at all-the omega or most submissive one.
Perhaps this component of behavior is better viewed as acceptance of authority. Many people want strong, brave Akitas and are afraid that a submissive dog will be everyone's doormat. In fact, the relationships formed between dogs themselves and between dogs and humans are very complex and very fluid, subject to change depending on circumstances. Also important to understanding the significance of such measures is the character of the breed itself. A dominant Rottweiler is a very different dog from a dominant Papillon. A submissive Akita is not the same thing as a submissive Chihuahua.
The Pack Incorporated
The roots of dominance behavior are found in the dynamics of the pack, the social unit into which canines organize themselves. Observations of naturalists have given us great insight into how the pack functions. These have been done in the wild on wolves and coyotes and in academic settings, on dogs.
They show us an organization that in many ways is analogous to one of our corporations. At the top is the pack leader, the CEO. He is responsible for the welfare of the group and charged with its protection. His perks are commensurate with his responsibility. He gets first pick of the food and gets as much as he wants. Everyone looks up to him and curries his favor. Unless a corporate takeover is in the works, no one challenges his authority in the slightest way.
At the bottom of the corporate ladder is the fellow who has virtually no status, either personally or as a result of his position He's the step-n-fetchit for anyone who gives him an order. While the CEO may have a genuine liking for this guy and may even share the table with him once in a while, you can bet the rest of the group will have very little social interaction with such a low- status individual.
In fact, among the lower-status members is an element of contentment. They know their place and keep it. Friction occurs most frequently in the middle and upper management individuals. Always trying to move up the ladder means exchanging places with someone else, so they may well scrap and squabble. Too serious a fight might draw the attention of the CEO, however, so fights are more to intimidate than to damage. If the head honcho does intervene, his discipline is quick, sure, and accepted by the offending parties.
The Pack At Home
When dogs move in with humans, they interact with other animals and with humans in much the same way as with a group of other dogs. Their sense of where they belong in a hierarchy is finely tuned. They have no trouble assessing their proper position in the group and quickly move to occupy it.
Problems arise when the position of the dog is at odds with the other members of the group. For instance, suppose the dog lives with a couple. The husband is very strong but the wife is a shy, non-assertive person. When the wife is home alone, the dog is very protective of her. He remains positioned between her and any visitors and maintains a watchful posture. One day, a coworker, who is a more dominant person, comes over. He is leery of the dog, and the wife decides to put the dog in another room. When she takes his collar and starts leading him out, the dog growls at her. She lets go, makes apologies to the friend, and they both leave the house.
Several weeks later, a similar circumstance arises. The wife is thoroughly aggravated with the dog and decides to make her point. She takes his collar and begins leading him out of the room. When he growls at her, she yells at him. He jumps up and bites her in the face.
An alternative scenario given the same relationships is that the wife opens the door and admits the friend. The dog stands between them and displays some hostile body language that makes the friend wary. He asks her to leave if she can't put the dog up. She moves around the dog, standing next to the visitor. As they are walking out the door, the dog attacks the stranger.
Is this a vicious dog, turning on its owner or engaging in an unprovoked attack? While it may appear so, in the first case, the dog is carrying out what it perceives as its responsibilities as an assistant pack leader. When the husband is gone, that mantle falls upon the dog, and nothing the people have done makes the dog think otherwise. He does not approve of the wife's decision to take him out of the room, since he will then be unable to protect her from what he considers a threat, so he tells her he does not approve of her actions by growling. Her acceptance of his authority confirms his judgement. When she leaves with the stranger, however, his authority is defied and he is worried about her safety.
The next time she tries to take him out, several factors come into play. He knows she can circumvent him because she did it last time and he is worried about her. She is his responsibility. He growls at her, but she does not let go. This is a challenge to his authority. His subsequent bite is discipline delivered by a higher status individual to a lower-status one who is transgressing. These bites are almost always delivered to the face because that is how a disciplinary bite is delivered between dogs.
With another couple, the husband is a mild personality and the wife is more assertive, Both are showing the dog; however, when the husband shows him, the dog often growls at the judge. He never does this with the wife.
Again, the dog is acting as a protector of a lower-status member of his pack. His inclination to do so is reinforced by the husband's body language. He leans down next to the dog and frequently puts his head level with the dog's in a gesture of what he thinks is affection, but what the dog perceives as submission. Because he knows the dog is likely to grow~ the man has become very anxious in the ring. The poor dog senses this anxiety and incorrectly interprets the approach of the stranger as the cause, thus reinforcing his decision to warn this person away.
Curing these problems can be relatively simple. In the latter case, the husband developed a more assertive posture with the dog after reading a book about dominance behavior. He quit bending over, never kissed the dog again, and corrected him firmly when the dog growled. In short, he moved up the social ladder to a position above the dog, so the dog was no longer obliged to protect him.
In the former case, the dog and the wife went through several obedience classes where she firmly established control over the dog. They developed a routine for meeting and dealing with visitors and strangers. Instead of regarding the dog as her husband's major inconvenience, she has developed a deep rapport with him. They love and respect each other.
In a more serious case, an Akita behaved peculiarly around one of the middle children in the family, a nine-year old boy. While the child sat on the floor watching tv, the dog brought his chew-toy over and dropped it near the child. Then, he circled the child and watched sharply. When the child reached for the toy, the dog growled and snatched it up. Correctly alarmed, the mother returned the dog to the breeder.
Clearly, like the middle management of the corporation, the dog considered itself only slightly above this particular child in the family hierarchy and perceived the child as a threat to his position in the group. His opinions were probably confirmed by some of the actions of the child, such as sitting on the floor. His actions with the toy were a way for him to enforce his higher status. Had the dog not been removed, the situation would surely have escalated, and the child might have been severely bitten.
-------------------------------------------------------------
Puppy Evaluative Tests
Fortunately, a fairly reliable method of testing young dogs to determine how willingly they accept authority has come out of all the research on dog behavior. Originally developed for guide dog organizations to aid in selection of promising youngsters, these tests are valid for other applications as well. Information about the PAT or PET (Puppy Aptitude Test, Puppy Evaluation Tests) is available from many sources. Gail Fisher and Wendy Voihard published a long article in the March, 1979, and in the 1985 AKC Gazettes on administering and interpreting the test Mrs. Volhard also sells a pamphlet and scoresheet which you can obtain by writing her at: RD 1, Box 518, Phoenix, NY 13135, (315) 593-6115.
PATs are usually done initially at around seven weeks. Puppies are born with an immature brain which should be fully functional at about this time. The first administration should be indicative of the puppy's natural tendencies before his environment has had much impact. Subsequent tests will show changes because of outside influences. Tests are given in an area new to the puppy and by a stranger.
The first section of the test deals with social attraction and dominance measures, and you can use these yourself to select a puppy with an appropriate temperament for you even if no testing has been done on the puppies you are looking at.
First, the puppy should be removed from his littermates and observed in a room or area away from them. You want to see how the puppy interacts with people, not with other dogs, and how he interacts with you.
Quick Puppy Evaluation
First, sit on the floor and call him in a friendly voice. If he comes to you, notice whether his tail is up and wagging or tucked. Does he come willingly or slowly and reluctantly? Don't give up if the puppy wanders around exploring first or doesn't immediately respond to you.
Next, get up and walk around slowly, talking cheerfully to the puppy. Watch what he does. If he follows you, see where he positions himself and how he carries his tail.
These measures of social attraction are followed by two measures of dominance and a third test which indicates the puppy's reaction to them. Sit back down on the floor and gently roll the puppy over on his back. Place your hand across his chest, then restrain him and observe his reaction, After about 20 seconds, let the puppy up. Bend your face down to his, gently stroke his back and talk to him. See what he does.
Last, pick the puppy up by placing your hands on either side of his chest behind his legs. Interlace your fingers together to provide support for his ribs and let him hang in the air. Again, observe his reactions.
Responses to the Test
Akitas are not usually strongly attracted to strangers, so their behaviors on the social interaction tests have a wide range. Some do not come at all and will not follow the tester. This does not mean they are hopelessly anti-social. Such behavior reflects instead a strongly independent nature.
More typical for the breed in my experience is a puppy that first busies himself exploring the area, looking around and sniffing. This is probably a displacement activity, a face-saving advantage which gives him something to do while he makes up his mind. After a few minutes of this, most will "suddenly" notice your calling them or your walking around and they will come or begin following you.
How they come and what they do when they get there tells you something about the puppy. So does how they follow. If the puppy approaches and/or follows with his tail down and the ears held back slightly, you are witnessing a submissive response. The average puppy approaches the tester with his tail up. Confidence in meeting a stranger is indicated by his demeanor and by a wagging tail. The more assertive puppies will paw at your hands or even your face and the most assertive will bite at them also.
When they follow, average puppies walk along beside you. As they move up the scale in assertiveness, they will get between your feet, wandering purposely through them and may even paw at your feet or bite at your shoes. Less social puppies may balk at the come but warm up to the tester by the time he is walking about. Again, tail down and/or ears back are the more submissive indicators.
Most of the Akita puppies I have tested are mildly attracted socially. That is, they go to the tester, either with tail up or down after some exploratory behavior. They may greet the person and immediately wander off. They may follow for a few steps and then drift off to explore. Little holds their interest strongly.
Many of the herding breeds I've tested are put off by the strange surroundings. They seem, however, positively thrilled to see a person, even though they don't know him, and bound over to the tester. In contrast, we've had Akitas who have resolutely refused to participate. None of them grew up to be intransigent monsters, but they were very independent dogs. They were not eager to meet strangers but tolerated them.
Turned on their back, most Akitas lie still, carefully looking away to avoid any hint of eye contact. This is a submissive response and very acceptable. Others lie still for a second, then struggle briefly before calming again. These might glance quickly at your face, but as soon as they see you are looking at them, they deliberately look away. This is a moderate response, indicating a slightly more assertive dog but well within acceptable parameters.
Akita puppies lifted in the air invariably just hang there. Their bodies are usually relaxed, although they might be stiff. More assertive responses on these tests range from flailing and struggling to whining, pawing, and biting. A very assertive puppy may also make eye contact.
The middle test tells you something about the puppy's acceptance of correction and willingness to forgive. As you might expect, many Akitas are less than enthusiastic about undergoing unpleasant experiences and are not apt to easily forgive the responsible agent. With no real attachment to the tester, many Akita puppies just stalk off. Others remain with the tester but stare off into space. A few of the more forgiving will nuzzle the tester's hands. Assertive responses include pawing or biting at the tester's face and hands.


-------------------------------------------------------------
Selecting a Puppy
Choosing the right puppy requires a frank assessment of not only your personality but that of the others in your household, too. Pick a dog that suits the personality of the least dominant person in your family. That too runs on a scale. The least dominant person in my family is well able to handle a mildly dominant Akita. We are all very assertive. My sister-in-law, however, is just able to hold her own with my brother's old Akita, who is a medium dog. Any harder temperament, and she'd be the looser in a contest of wills.
A medium puppy might be appropriate for the family with three brash youngsters but not for the one with two girls who hide behind their mother through the whole interview. An unforgiving puppy is not a good choice for the former; he may not be tolerant of rough play that accidentally hurts. The latter is probably better off with the most submissive female.
Breeders who avail themselves of the PAT have a very useful tool for placing puppies appropriately. If you are fortunate enough to find one, heed her advice. These tests have no pass or fail, good dog or bad. They are helpful in assessing the native character of a puppy and in suggesting where best to place him and how best to work with him.
For instance, all puppies will need some sort of correction and an unforgiving one must learn to accept it in a good spirit. Owners of a less-forgiving puppy should be encouraged to find a training class with positive training methods. Force-training is not only ineffective with this type of dog but may well sour him on training altogether.
A very independent puppy makes a poor candidate for a home where no one is at home during the day or where he is left outside most of the time. These dogs are capable of getting along on their own and may not bond well or at all to members of the family. When one of them comes out and finds the dog digging in the flowerbed and tries to issue a correction, the result may be aggression on the part of the dog. Even mild Akitas do not take well to corrections from strangers.
Of the Akitas I have observed, the vast majority show medium to extreme submissiveness on the PAT. They also show a strong tendency towards independence and some tendency to resent unpleasantries. I personally tested a litter where all the dogs scored in the medium to upper ranges on the entire temperament test. While this would be great for a German Shepherd, my experiences since have made me very cautious with such dogs. Two of this litter attacked people, the other was with a very active, very assertive family who loved him dearly but kept him well in hand. He was their beloved pet until his death at ten.
If I had an Akita puppy that tested as very assertive (biting hands, etc), I would have serious reservations about him. I certainly would repeat the test several times and would be ultra careful about his placement, making sure that the new owners were able to handle such a dog. Certainly, I would be less likely to be concerned with a female that showed dominant tendencies than a male. While some breeds have little difference in temperament between sexes, I don't believe this is true for Akitas. An adult male Akita is just tougher than his female counterpart.
The Dominant Dog
Life with a dominant dog is recounted briefly in the Nov/Dec, 1986, Akita World centerfold by Leslie Bair describing Ch Fukumoto's Ashibaya Kuma, CD, ROM. On his first day at their house as a six- month old puppy, Leslie "awoke to find Kuma's imposing muzzle about two inches from my face and two dark, unfathomable eyes staring at me. We stayed that way for what seemed like an eternity, then he clicked his teeth several times, turned around and trotted out of the room as if dismissing me." She goes on to say that "no one ever really owned him." His place in the family was undisputed, but he wielded his authority with great dignity.
Families can accommodate to such a dog in two ways. The family can respect the dog's decisions or be so much more dominant than he is that the dog recognizes their authority and respects them. In between lies nothing but trouble.
On the other hand, this dog is easier to accommodate than the dog that is jumped up to a dominant position when he is truly not an alpha dog, an example of the Peter Principle in action. The dog has reached its level of incompetence. In these households, the dog have moved into a power vaccuum which is created by his interpretation of his human family's behavior.
Really alpha dogs, like the CEO, don't have to keep reminding everyone of their position. It's obvious. Beta and delta dogs pushed into the alpha position often lack the appropriate tools for maintaining their position, so they are often bullies. If recognized soon enough, these dogs can be demoted back to a place in the pack where they are more comfortable with their role. Left too late, they can be so entrenched in their position, they can't give it up easily.
Other Signs
If a PAT is not available, you should try to do your own testing on the puppy to determine how dominant he is. Other clues to his temperament can help you make your assessment. The puppy that runs out first to greet visitors is the most dominant puppy, not necessarily the friendliest. Put a chew toy in the litter box and see which dogs end up with it. Dominant dogs eat first and get their pick.
Puppies in a pen will run up for attention. The more dominant puppy will step on the head or push away the less dominant one. When they are very small and sleep in a pile, the more dominant puppies are on the top.
When you were a kid did you play "look-away", where you and a friend stared intensely at each other, and the first to look away lost? With dogs, this is not a game. Eye-to-eye contact is a challenge. If your puppy or dog locks eyes with you, he is issuing one and he'd better look away first or you're in trouble.
Again, dominance is relative to the social structure in which the dog finds itself. The terror of litter x may be the milquetoast of litter Y. In fact, one of the best ways to deal with a bully puppy is to put him in with an older dog or more assertive litter where he gets a quick lesson in manners and humility.
In your own family, a dog that gets to big for his britches may need to be taken down a peg or two. This can be accomplished with careful attention to dominance body language and dominance behaviors by all the members of the family.
CHILDREN
Akita lore tells us that the dogs acted as babysitters while the mothers worked in the fields, Do you believe this? I didn't until I got the dog I'll call Babe. At eight weeks, she left her breeder who did have small children and spent the next two years in a childless environment. I picked her up at a show. At a rest area, she was squatting taking care of her business as I looked out at the park, when a toddler seized her from behind Hugging her, he put his head up against her spine. I was so alarmed, I was frozen to my spot and could only watch as she gently turned her head and gave him a big lick.' Lucky me and lucky child!
Later on another trip, I walked by a statue of a man and child sitting on a park bench. The sun was behind them, so they appeared in silhouette to me and were so lifelike, I thought they were real. So did Babe. She trotted right up to the child and stood there wagging her tail. Then she did a double-take and sniffed the child statue, sniffed the adult, then tried another wag. When this didn't make them move, she gave up and walked off.
After these experiences, I started watching Akitas around small children, especially at shows. My observations convinced me that in its finest expression, Akita temperament should include a natural affinity for children. Retrievers like balls and sticks, pointers will freeze when shown a bird wing, and Akitas should be attracted to children.
I've seen many Akitas change their whole demeanor in the presence of a child. They wear an ingratiating, very non-threatening expression and may well try to accompany the child if it wanders away. This attraction is very different from the protectiveness of guarding and herding dogs. It is a genuine liking for our small folk even if they are strangers and can occur with dogs that are none too fond of the large ones. It also seems independent of the dog's exposure to children, although in adult dogs unfamiliar with them it may not appear instantly.
Liking children is very important in our breed because when Akitas do bite, the victim is quite likely to be a child. Also, because of the size of the dog, if a child is bitten, the damage is likely to be severe. Akitas, especially males, are very aware of status and, in addition, are rather independent in nature. Dogs with a special regard for children are less likely to see them as threats and more likely to tolerate from them what they will not tolerate from an adult.
Again, I am reminded of the centerfold on Ashibaya Kuma. Leslie Bair says, "My daughter, Heidi, was four...when she walked across the living room past the slumbering Kuma. His tranquility disturbed, Kuma growled at the source of the irritation. An equally independent and unafraid female toddler walked up ... reached over grabbing this powerful head in her tiny hands and before I could move, lifting the head and slamming it down on the floor,'shut up' I was frozen ..Kuma, though not in the least harmed, was stunned, and made a visibly conscious decision. Mutual respect was established and each went their own way."
In the same vein, when my younger daughter was about ten, I asked her to put our three-year old male in his run while I talked with some people interested in Akitas. The wife had just asked me how the breed was with children when I noticed Meredith and Bart were having a "meeting of the minds!" Not wanting to go back to his run, Bart had planted his 120 pounds into a sit and was steadfastly resisting the tugs of his 60-pound mistress.
Meredith picked up a metal food pan which happened to be close at hand and whacked him on the side of his head with it. "Come on, Bart," she demanded. He looked at her with an appraising glance, then, literally shrugged his shoulders and followed her off to my complete surprise. While he is a rather easy-going dog, I honestly don't know if he would have tolerated this treatment from my husband, for instance, who has little if anything to do with the dogs.
Like retrieving, I believe this is an inherited component of temperament. I feel so strongly about this that I will not breed any Akita that does not like children. I also try to ensure it is a component of any breeding partners I select. If you don't have children, you may not feel so strongly about this. However, you should at least try to never double up on dogs that do not like them. You may have none, but puppies that you sell may well be around children all of their lives even if your dogs are not.
TOLERANT OF STRANGERS
If an Akita bites, its next most likely target after a child is a visitor to the house. He may even be someone who has come to your home frequently. To lessen this possibility, a valuable part of the dog's temperament is the ability to accept the presence of a non-threatening stranger whether he is neutral or friendly.
Ian Dunbar makes a particularly cogent observation about Oriental breeds, especially Japanese ones. He says the most stable dogs can be unreliable around strangers because the culture in which they were bred far longer than they have been here does not select for that trait.
When asked why, he pointed out that privacy there is at a premium and most homes are small by our standards. So, in Oriental countries little if any entertaining is done at a person's home. Instead, social activities occur at communal baths, restaurants, hotels, clubs, parks, etc. Only intimate friends and family are invited home.
As a result, dogs that do not like strangers may never be weeded out of the gene pool. Further, in guard-type breeds, distrust may be encouraged, since any stranger at the house would be a subject for alarm. Just as the herding instinct may or may not be present in city dogs, Oriental dogs such as the Akita may have a profound distrust and dislike of strangers that is never identified because it is never tested.
Changing Temperament
With Akitas, this tendency to be wary of strangers is something that needs to be selected away from in breeding and trained away from throughout the dog's life. Unfortunately, if you don't realize it exists, it's hard to do either. And, yes, doing so will change the character of the breed from its original state. I think it's ironic that those who quibble the most about attempts to make the breed's temperament more socially acceptable see nothing wrong with the drastic changes in structure and type accomplished over the last two decades.
Acceptable Behavior
Please don't think I'm advocating a temperament incompatible with the character of the breed. We are not raising Poodles or Golden Retrievers, and if we wanted that type of dog,we certainly wouldn't be in Akitas! However, when a visitor comes to your house, gets in your car, come up to you when you're in your yard, or is talking to you at a dog show, your Akita at least should be neutral. He should show no sign of anxiety or hostility toward this person. He should be tolerant of the stranger's presence.
Many Akitas totally ignore strangers, and that is a perfectly acceptable response. If the person is particularly "doggy-acceptable," you may find your dog making a few overtures, especially if you're at a show and the stranger has ever had liver in his pocket. This breed, though, likes to make the first move, and you may find the friendliest dogs seem uncomfortable with someone who forces attention on them. That is not a cause for hostility, however, and your dog should accept this attention even if it is not with enthusiasm.
This reserved demeanor is part of the breed's innate dignity. I'm still waiting for a few of my +++es to develop this! At ten, Mikki remains a terrible clown who will do absolutely anything for a cookie. You may find you have a few of these, too, and their temperament is just as much an Akita's as her cousin's. He gazes off into the distance when strangers pet him as if no one is there. If they disappeared into a poof of smoke, he wouldn't notice or care about their absence. He really only cares about his family and a few of our friends, but he tolerates strangers.
Problem Areas
You may see problems with your dogs or puppies you place depending on how they are raised and trained. Certainly, the worst- case scenario is a dog that is left outside all the time in a house with little social activity and that is rarely taken anywhere else. These dogs can be time bombs. The best way to avoid tragedies is to make sure you sell puppies only to homes where they will be kept inside.
I also require contractually that puppies be taken to training classes. To encourage this, I help buyers locate classes and provide information about them and rebate $50 when they bring me a certificate that says they graduated from a class.
Training classes
I do have one serious reservation about classes and discuss it with buyers when they take the dog. I bring it up again when we discuss class. Allowing the instructor to take an post-pubescent Akita, especially a male, for a demonstration can be a real prescription for disaster.
Dogs taken to training classes are socialized to strangers outside the home. If the dogs are then shown or continue to be taken out in pubic, this socialization is reinforced and eventually will become a way of life. Here, dogs that get into trouble usually do so because the trainer has a major lapse in judgement.
I suspect that most trainers are alpha-types who on a subliminal level are bugged by the typical Akita's lack of concern for their authority. Sooner or later, they feel compelled to use the Akita as a demonstration dog, so they take it away from the owner and try to make it do something. In the best case, the Akita turns into a sack of meal and steadfastly resists all their efforts to elicit a proper response which just makes the trainer look like a fool.
In the worst case, the dog is offended by the instructor's orders and tells him so. He may whirl around and face the instructor, a very mild refusal, or he may growl. Calling what he thinks is a bluff, the trainer may meet the challenge by some sort of discipline, perhaps a jerk on the collar or a smack. Unfortunately, Akitas don't have a lot of bluff. They are very serious dogs.
Having failed to make his point, the dog ups the ante and tries or succeeds in biting the trainer. Since most trainers have been here before, they usually just get nipped which means they have to escalate their response. This can go on until the trainer is mauled or the dog is hung by his collar and passes out.
I've heard this story so many times, I now tell puppy buyers never to let their instructors take a dog once it is an adolescent or older. Some dogs are fine, but if they are not, the owner will drop out of training. (If you're thinking, what kind of trainer would do this, believe me, some really good ones can get caught in this trap before they realize that it is one). Keeping the dogs and their owners in class is more important than refusing an instructor.
Strange Children
Another inclination that is not uncommon in Akitas is a distrust and even dislike of non-family children. The most distressing thing about these dogs is that frequently the are devoted family pets who adore their own children and will tolerate anything from them. They may be tolerant or even friendly to adult strangers, but visiting children are at risk.
Until the dog does something overt, identifying these dogs may be difficult for inexperienced owners since the beginning signs of hostility are often very subtle. Even more unfortunate, because the dog is so good with his own children, the owners tend to justify the first obvious signs of trouble by blaming the child or extraneous circumstances.
Therefore, when I sell puppies I tell buyers in written material and reinforce it verbally that no children, especially toddlers, should ever be left unsupervised with any dog. To do so is to bet with a child's life as the stake. Even the most stable dogs can put two and two together and get five.
What happens, I ask them, when your son's best friend picks up a toy and bashes your son in the head with it. Don't you think your dog will see this is an attack on his child? What do you think he's going to do?
A dog that does not like strange children might not need even this much provocation. My first encounter with this is an excellent example. Since it happened,I've heard the same song, different verse more times than I can count which is what leads me to believe this is an inherited component of temperament.
This family had two dog-loving boys and an indoor-outdoor Akita they had had from puppyhood. The mother was firm but non- assertive and had had dogs all her life. They did not go to a training class. The dog was wonderful with her children. When he was almost a year old, she called me and told me he was growling at one of her younger son's friends. I asked her if he bothered any other children, and she said, "No, only this boy. He is partially deaf and speaks differently from the other children." Of course, it wasn't the dog!
I told her the dog's behavior posed a significant risk to this child. I asked her to return the dog to me, offering her a replacement from an upcoming litter. She refused because they all loved the dog. He was crate-trained, and at my urging, she agreed to keep the dog crated whenever visiting children were over at the house. I made several follow-up calls about the dog, still asking them to return him, getting a refusal and an assurance that the dog was crated.
Well, children just aren't always able to remember what is vitally important to adults. One day, her son took his friend out in the back yard without telling the mother and without putting up the dog. The visitor bent over to pick up a toy on the patio. Unfortunately, it was next to the dog's food bowl. He attacked. Hearing the screams, the mother rushed out and yelled at the dog, who immediately let go.
Because the dog attacked the back of the child's skull rather than his face and let go when commanded, the physical damage required only stitches in the emergency room. The scars are hidden by the child's hair. He is now terrified of all dogs. The mother, who is not afraid of Akitas herself, becomes almost phobic when children are around them. She told me she is sure the child would be dead if she had not been right in the next room.
They still refused to have the dog euthanized. Instead, they placed it with an out-of-town friend. I talked to this man several times and finally agreed that the dog had a chance with him. Despite my misgivings, the placement has worked out well. At ten years of age, the dog is now nearing the end of his life.
Dealing With Problems
I don't know what I could have done differently once the dog was out of my hands. My mistake was in selling a male to this family in the first place, and I no longer sell them to people who have not had at least Northern dogs before unless they come over and just bowl me over with family assertiveness. The incident sent me to several seminars on aggression and to a number of books.
Now I would insist that the dog go to a training class, and that the less-assertive mother be the one to train him. Instead of relying on isolation to protect visitors from the dog, which is doomed to failure in the most compulsive of homes, I should have encouraged a course of desensitization and probably some sort of behavior consultation with a trainer. Intervention with a young dog that has not become so distressed that he attacks might have changed the course of events.
Dogs have a threshold of tolerance. Its height is determined first by their inherited temperament, which differs among breeds and within a breed among its individuals, and secondly by their degree of socialization to strangers in and out of the home. Not only does the dog need to get out and see people, people need to come to the dog's house and see him.
Of course, you normally don't invite people over for your dog's benefit, but if you own an Akita you should make a point of it. Your dog may be less than enthusiastic about visitors. Don't worry unless he shows signs, even subtle ones, of hostility. This may include: looking the visitor in the eye; sitting or standing (worse) between the two of you; anxious looks at the visitor accompanied by whines; and/or pacing.
I even have a few that make monkey-like noises and blow through their lips like horses. This is their equivalent to a growl and is a warning to me that they are very suspicious and distrustful of the stranger. Of course, sometimes these actions are justified, and I am not in any way suggesting that you should not heed the warnings of a guard dog doing his job.
If the visitor on the porch is pitching magazines and you've never laid eyes on him before, you'd be smart to shut the door and keep your dog around. On the other hand, if it's your next-door neighbor or a friend from work--someone you know, someone who is safe in your judgement--your dog is out of line.
A dog that is obviously hostile should be leashed and put on a down stay next to you. If he is so suspicious you cannot get him into a down, then put him in a sit stay. If he breaks the stay, correct him and put him back in it. Otherwise, ignore him and continue your conversation with your friend. Both reinforce your own dominance, although the sit less so, and will eventually show him your friend is no threat. Giving him no attention keeps you from inadvertently reinforcing one of his hostile responses. Just like children, dogs can and will do things for your attention even if the attention they receive is negative.
Never try to reassure a distrustful dog by petting him and telling him, "It's okay." First, it's not okay and secondly, you're not allaying his anxiety, you're rewarding it and, thus, encouraging it.
My veterinarian gave me a great piece of advice about dealing with anxious, fearful, or angry dogs. Physiologically, the dog's activated state is maintained by the release of adrenaline. Since the adrenals can produce only so much of it, eventually, the dog's hyper-attentive state will wear off. The more agitated the dog is, the more quickly this will happen; the calmer, the less so.
While you and your visitor are talking, observe your dog's behavior. He will eventually have to relax When you see this, you can acknowledge his good behavior with some attention and a treat, so long as he remains on the down-stay. If he gets so bored he goes to sleep-great, you've made a giant step forward!
Take all this in small steps and realize you may have some set-backs. When your dog is comfortable with visitors that sit and talk, have them stand up and walk about. Reinforce the dog's down- stay and ignore any signs of suspicion or wariness on the dog's part. Eventually, the visitors can give him treats for good behavior. Perhaps you can teach him to shake hands for a treat to break the ice. All sorts of techniques can defuse the dog's suspicions.
If your problem is with children, you will have to stand or sit with the dog while your child and a visitor play quietly. Over time, the dog will become more comfortable in the children's presence. Then, their play can become more active. The trick here as with adults is to let the dog get control of himself, learn that the situation is not dangerous, and develop appropriate responses that get everyone's approval.
Desensitization should be reinforced repeatedly and done with many different children The dog should still not be left alone with them, but if someone forgets, which will inevitably happen, the children and the dog won't have to pay for the oversight.
In summary: If you have a dog that has a behavior problem, you not only have to correct the problem, you have to give him a socially acceptable alternative to that behavior. He doesn't like children, he has to learn to leave them alone; he doesn't like visitors in the house; he has to learn to accept them.
You have to learn how to recognize the initial indicators of problems and instead of making excuses for them, you've got to move quickly to stop them. You have to lead your dog on a path that makes him an acceptable companion and pet.
Breeders must learn not to accept the owner's comments at face value. Ask specific questions about the dog and his behavior so that you can identify any problems that might be developing. You'll have to listen carefully to the replies and be ready to offer constructive advice about handling problems.
When the dog in question is a breeding prospect, you will have to evaluate the strength of the problem and try to identify its source. In the above case, we looked at the behavior of our dogs and decided the problem lay with a common ancestor. Almost all the males and some of the +++es with her behind them had some oddity of behavior, although it was by no means the same from dog to dog.
Two dogs, for instance, disliked anything with wheels. No, they had not been run over as puppies. In fact, they had only the one +++ in common in their pedigrees; they just had the same phobia. Some males didn't like children; others didn't like strange adults. We ultimately abandoned this line completely in favor of ones that produced more stable temperament.
In fairness, this action wasn't all that difficult since none of these dogs were big winners, and in accordance with Murphy's law, the very best ones in terms of conformation had some of the weirdest behaviors. Breeding is after all a balancing act, so had we been unable or unwilling to sacrifice breeding these dogs, we would have looked at lines very strong in temperament and bred to something line- or inbred on it. Then, to continue, we would have used only the dogs that showed improved temperaments.
Research on all sorts of animals, including humans, tells us that the basic composition of our temperament is inherited. It is constructed of building blocks we receive from both parents. Although we have elements in common with each, the material we receive is unique to us. The exception to this, of course, is identical twins. Studies of twins separated at birth have confirmed the inheritability of temperament just as studies of identical twins living together show the powerful influence of environment on these elements.
Similarities between the former are eerie in their consistency. For instance, one set of twins separated at birth were phobic about water but wanted to swim. Independently, they arrived at the same solution to their fear; they backed into the water. Another pair lived in neighboring towns and were both firemen. They both did woodworking in their spare time and had built identical benches around trees in their back yards.
On the other hand, most of us have met identical twins living together who work at differentiating themselves from each other. Often, these pairs are like two sides of the same coin with complementary personalities--one is extroverted, the other shy; one likes science, the other arts; one is bold, the other cautious.
Inheritance gives each of us a set of building blocks that represent our basic nature. Our experiences, interactions with others, and environment determine how those blocks are arranged. With almost the same components, one structure may have a good foundation and great stability, while another is likely to topple into disarray.
The foundation of a dog's temperament is laid early and will influence his behavior throughout his life. The structure is dynamic and reacts to outside influences so long as the animal is alive. We can reinforce strengths and shore up weaknesses in the dog's nature. We must be careful not to undermine strengths and encourage problems.
CONFIDENCE
Some dogs are born with confidence. They accept new surroundings, people, and situations with aplomb and react, if not positively to change, at least without anxiety. Unfortunately, bold and fearless do not describe most Akitas. As puppies, they are very careful and quite cautious. Few I've seen are ever reckless. Akitas generally look before they leap.
I think of this breed as being born forty and then getting older. Except when hunting or fighting, they are rarely risk- takers. They seem stodgy and resistent to change, a tendency that can cement itself in the older dog. Anything that tells them their caution is justified reinforces the reaction. Consequently, unsocialized, unexposed dogs frequently are anxious when put in unfamiliar circumstances. The dog's anxiety level is proportionate to the number of strange things in the environment and their magnitude. In the worst case, the dog may have a panic attack.
Building confidence is very important to those of use who are showing and should be important to pet owners as we;. A self- assured dog can go to the veterinarian, stay at the boarding kennel, accompany the family on a campout and even pack some of their equipment, go to dog shows, and compete in obedience trials. His poise in the face of new situations is based in part on inherited traits and in part on the ability to handle stress.
Managing Stress
Puppies encounter stress and learn to deal with it from the moment they are born. To enhance this ability, puppies must encounter manageable stress and must deal with it on their own. From the outset, you should pick up each puppy and handle it. At first, this will be when you weigh them after birth. In addition to putting them on the scale, you should hold the puppy, stroke it, and talk to it. They cannot hear you, but they can feel the vibrations from your speech. Individual handling should increase in amount and duration as the puppy grows. Walk about the house with it. Different rooms have different smells, temperatures, and sounds.
This should continue when the puppies' eyes and ears are open. Individually, each can be put on the floor and allowed to walk about and explore outside the litter box and without the security of mom and siblings. You will have to monitor the puppy's reactions. He can easily get into trouble. He can be mildly fearful but should be able to allay those fears in a short time. Any stressful situation he encounters should be mild enough for him to overcome.
In so doing, the dog is learning not only to handle the particular situation he encounters, he is learning to learn. That is, he is developing a set of mental tools that allow him to evaluate and react suitably to new situations. The more successful he is at this, the more confident he will become.
To help this process along, the puppy needs to gain experience. He must be taken out into a world larger than his whelping box. As he grows, this world should expand from the back yard to the front, then to the neighborhood, then to training classes, shows, and other areas where large numbers of dogs and/or people gather. Here, he will learn to take cues from you and other humans and dogs.
The world is full of many things frightening to youngsters who lack the experience to evaluate whether something strange presents a real threat. To determine whether fear and perhaps flight are justified, the youngster will look to his mother, his siblings, and to you.
Discouraging Fear Responses
So, what do you do when the dog gets into trouble? It can happen anywhere. I've had puppies and young dogs go bananas over a mailbox or garbage sack. One of the worst panic attacks I've ever had was when one of my Shepherds encountered a bronze statue in a neighbor's front yard. She walked up and sniffed it, then freaked out.
Back to my veterinarian's advice, abject terror can only last for so long. An animal has only so much adrenaline, and as the supply decreases, the panic does too. Until this happens, reason is not the animal's strong point, but once adrenaline is depleted, the animal calms considerably. Your best course is to do nothing until the dog's flight response begins to shut down. You can talk to the dog, but make sure you are not sympathetic. The tone to strike is as if someone has told you a mildly amusing joke. If someone else is with you, you can both talk in a normal tone until the dog calms down.
Throughout, keep the dog as close to the problem as possible. In severe panic attacks, you may have to back off, then reapproach. Tell the dog in a no-nonsense voice, "This is nothing to be afraid of. Look," then touch the object yourself or walk up to it. Let the dog see you're not afraid. Eventually, the dog will approach it. Then you can praise him and tell him he's very brave. As young dogs and puppies deal successfully with fears, they will become generally less fearful. Each time they conquer a problem, they gain confidence in their abilities and in you.
Obedience Training
Very few Akitas are actually "spooky." Instead, they are cautious and careful. When these characteristics are coupled with a lack of confidence, the dog can become very unhappy when he is in a strange situation. For these dogs, obedience training is a godsend. Confident dogs can reach into their bag of tricks and find a way to deal with the unusual. The structure provided by obedience training gives the less confident dog a prescribed method for handing stressful situations. As he handles them, his confidence in his abilities increases, and he becomes less anxious.
TRAINABILITY
Of course, to accomplish all this, an Akita must be trainable. Personally, I think trainability is an innate characteristic of all dogs and that all dogs are trainable. Puppy Aptitude Testing helps match people to dogs and dogs to training methods, which is one reason I strongly advocate its use.
Some combinations of people and dogs just do not work well together, such as a dominant dog with a shy, timid person. Likewise, a very dominant person may overwhelm an omega +++. Occasionally, you may encounter the person who Ian Dunbar describes perfectly as "dog dim." A short conversation will tell you that they haven't got a clue as to why dogs do anything nor do they have a clue about how to get them to do anything!
If they are otherwise suitable, they can learn a lot provided they will read or watch videos. Appropriate reading material, such as Mother Knows Best and a good training book or video can provide a basis for understanding their dog. It's a good idea for you to provide this material for their review before they pick up their puppy and for you to question them closely to make sure they understood it. These owners will require a disproportionate share of mentoring to stay on track. Just as some people cannot learn a foreign language, a few of these people will never have a clue about their dog's real personality.
Fortunately, dogs are very adaptable and better at understanding people than we are at understanding them.
Training Classes
When we discuss training, I caution new owners that an Akita is not going to sit at your feet with shining eyes that beg you to tell him what to do. Compared to training a Border Collie, training an Akita is an uphill climb. Does that mean they are not trainable? Certainly not!
On the other hand, finding a suitable training class and utilizing it successfully can be difficult for a newcomer. Because most instructors are obedience competitors, they tend to have the breeds that work well in OTCH competition, which means most have Goldens or Border Collies, followed by Poodles, Shelties, or Aussies. Training these breeds is very different from training an Akita.
If you are fortunate enough to live in an area with a number of training classes, before you sell puppies, take a tour and watch how the people train. Look at the types of dogs in their classes and how well they progress. Talk to the trainers about Akitas and see if they are receptive to having your puppies in their classes. Pick up brochures from those with whom you are satisfied and give them to your puppy-buyers.
In placing puppies, we can't rely on the new owner's love for his dog to keep the dog in his household throughout the dog's life. We have to see that the ew owner learns to control the dog and gains some understanding of how they can work together.
Formal training needs to begin in puppyhood. First, dogs are learning regardless of whether they are in class. Secondly, a 50- pound puppy is much easier to deal with than a 120-pound adult.
My sales contract contains a clause requiring the new owners to attend a training class with the dog. I encourage them to attend puppy classes and give them information on trainers who are in their area. To sweeten the pot, I rebate $50 of their purchase price when they give me a copy of their graduation certificate. Although everyone doesn't graduate, they all do attend class, so at least they have some foundation for working with the dog.
If you have some grounding in obedience training, another approach is to offer classes yourself. For extra incentive, you could rebate part of the class fee for graduation with a puppy you bred. A trainer with whom you are on good terms might discount her rates for your puppies in exchange for referrals. However you manage it, the new owner should leave your house with the clear understanding that his puppy must be trained and the determination to do so.
Training Akitas
Before I send them off, though, I talk to the new buyers about training classes and discuss a few problems they might encounter because they have an Akita and not a Border Collie. After all, back in the days when dogs actually did work for people, they performed different jobs which required very different skills. I wouldn't ask my accountant to wire my house nor would I go to a plumber for brain surgery.
Herding and gun dogs are the telephone operators of the dog world. We think of them as "smart" because they learn behaviors quickly and will repeat them endlessly and eagerly. If you take a retriever duck hunting, you expect him to go after the last duck just like he went after the first. What would a shepherd do if his helper suddenly decided that running back and forth around the sheep was boring?
Although these dogs are capable, indeed must be capable, of independent decisions, they are not particularly "independent" dogs. They must be what shepherds describe as "biddable;" that is, when the master gives a command, the dog should hasten to obey it unless he has a compelling reason not to. In that case, sooner or later, he will communicate it to the owner.
Looking at the way an obedience trial championship is obtained, it's hardly a surprise that most of the dogs achieving it are herders or gun dogs. Even breeds not classed in these groups such as Papillons and Poodles have that background. Poodles were originally retrievers and Papillons were bred down from spaniels.
Akitas are shown in the working group, but where do they fit in the obedience picture in terms of working traits? To determine this, you have to look at function. The forerunners of the breed were used to hunt large game in the mountainous territory of Dewa Province on the Japanese island of Honshu. Accompanied by a hunter, they located, followed, and held or tackled bear, elk, and boar--activities which make them a hound.
Evaluating them in terms of appearance, they obviously derive from "spitz" or "Northern Dog" ancestry. These dogs have certain common traits: short, erect ears; mesocephalic heads with oblique-set eyes; double coats; and tails that curl upwards in some fashion. Representatives are found throughout the Arctic and northern temperate areas and include the Pomeranian, Keeshond, American Eskimo, Samoyed, Alaskan Malamute, Greenland Eskimo Dog, Siberian Husky, Norwegian Elkhound, Norwegian Buhund, the Russian Laika, the Karelian Bear Dog, the Korean Kendo, as well as all the native Japanese dogs. The working representatives of this group have served as sled and pack dogs and hunters, and guards.
Obviously, the Akita fits nicely with this group of dogs. Like the Elkhound and Karelian, he is a hunting or hound/spitz- type dog. Characteristics which suit them for their jobs do not necessarily produce a stellar obedience performer. Hounds must be flexible in their responses. After all, the prey sets the pace and determines the course, and the hunter must be adaptable, ready to abandon one strategy in favor of another.
In common with the northern/hound types, he is physically tough with a high pain threshold which was probably increased through selective breeding when he was used as a fighting dog. From both his function as a hound and his heritage as a northern dog, he has a core of independence that makes him unable to always do what you want. This doesn't mean he won't do it, just that he might not.
Boredom
How do these idiosyncrasies translate to training? Akitas, like many hounds, have a very low tolerance for repetition. Once boredom sets in, and it does so quickly, the dog looses interest, which means repetition is not the key to successful training. The problem is that dogs learn by repetition, so as a trainer, you have to balance the two by mixing a variety of exercises, using short training times, and by keeping training a manageable challenge.
Therefore, in class, when your Akita has done two great figure eights, instead of doing three more, praise him and go on a couple of other exercises regardless of what the rest of the class is doing. Of course, you need to discuss this with your trainer first so she doesn't think you're being uncooperative.
Even as early as seven weeks on the PAT, Akita puppies show little persistence. They often attack the mop but abandon the attack after a few seconds, while Rottweiler puppies in the same situation may have to be pulled off of it. The Akitas will chase a ball that rolls in front of them but quickly loose interest in favor of some other activity.
Variable Behavior
They also tend to vary their behavior rather than stereotyping it quickly. When we test puppies, one of the things we do is put them on a box, stand in front of them, and call them. In most herding and sporting breeds, done a second time, the puppy tends to repeat what he did the first, even if it is falling off the box backwards! Akita puppies may jump off towards the tester once and to the side the second time. They might jump off once and refuse a second time; jump off to the side and explore their surroundings the first time, and go right to the tester the second.
One of the characteristics we consider "smart" in a breed is the ability to consistently repeat a learned behavior. Dogs that stereotype quickly are easy to train. A resistance to stereotypical behavior does not make a dog dumb; it makes it more flexible. Akitas tend to try more than one approach to any problem; just because they did it one way first does not mean they will do it the same way next time.
For the obedience trainer, these traits present a real challenge. You have to work harder to reinforce correct responses and learn to shrug off those times when your dog adds a new wrinkle.
Generalization
Another problem is the Akita's slowness in generalizing from a specific learned behavior. For instance, when you begin teaching the sit, your dog may be beside you in the heel position. Then you teach him sit in front, then sit when he is away from you. A German Shepherd will quickly learn to sit anywhere because he generalizes well. He is able to make the connection that the same action is called for regardless of where he is spatially. He will seem to understand the concept of "sit," so to speak.
Akitas, on the other hand, take much longer to go from the specific to the general. Instead of expecting the dog to grasp the concept, you may have to break the exercise into many component parts and teach each as a separate step and then, chain them together. Some Akitas seem to have an "Aha!" experience and suddenly get the point, while others never have a clue.
They may have more trouble with some exercises than others. In discussing this subject with a friend who is training an Akita in Open, she said she thought it applied to the problem she had with teaching the quarter turn. In this exercise, the dog and handler stand in a heel position with the dog sitting. The handler then shifts her position, in place, a quarter turn to the left. The dog must get up and reseat itself in the proper heel position.
All the class Goldens learned to scoot into position without ever really getting up, whie Teresa was still trying to teach her dog that when Teresa moved, the dog had to move too. Obviously, they need to try a different training method that takes into account a slower ability to generalize.
Independence
Sooner or later, everyone runs up against the Akita's independent steak. Hound independence is expressed in passive resistance. The dog won't openly defy you, he just won't cooperate. He may lag while heeling or move a foot on the stand. If you're in the conformation ring, maybe he continually moves while you are trying to set him up even though he's not unbalanced or swings his rear out away from you when you stop.
You can put a stop to this by introducing some variety and perhaps some levity into your training routine. Sometimes, passive resistance is the end result of boredom, so shorter training sessions will help.
Northern-dog independence, however, runs more to outright defiance if the dog is determined enough. Again, all of us have seen this with Akitas. Has your dog ever slipped out the door and headed off? He'll come home when he is ready or when he's enticed by something more fun than cruising the neighborhood.
I had one Akita who liked certain crates. He didn't just escape from crates he didn't like, he demolished them, just to make his point. I never could discern what characteristics made an acceptable crate, so I have a varied collection of broken ones, courtesy of Max. However, if he liked a crate, he never made any attempt to leave it. One was so flimsy, if he'd inhaled it would have broken apart, but he stayed in it peaceful and content. This is Northern-dog independence--my way or the highway!
Training Methods
The next question that arises is "what kind of training should I do?" When I first started, mumble, mumble, years ago, everyone used the same basic methods for training. Over the ensuing years, learning research has supplied additional tools for working with dogs. Plenty of books on dog training are available, and most areas have some sort of training classes available. To a certain extent, how you train will depend on the methodology of your trainer.
The method I first learned has now garnered the rather unappealing name "force training." Here, you put the dog on a lead and choke collar (we didn't even have pinch collars when I started) and gave a command. If he did it, you gave him lots of praise. If he didn't, you gave him a quick jerk with the leash to get him to do whatever you were working on and as soon as he did it or was in position, gave him lots of praise.
Back in the dark ages, no one even considered training a dog until it was six months old. This, of course, made the dog harder to train, both because he'd been learning on his own all along and because he was that much bigger than a puppy. So, maybe part of the "force" was because the dog was just harder to work with.
Finally, some enlightened people, Dr. Ian Dunbar among them, advocated working with puppies. The age to start formal training then halved to three months. This type of training goes by the more attractive terms of "lure" or "food training." It is grounded in the surety that puppies will do almost anything for a food treat or a favorite toy.
Using natural actions, the puppy is persuaded through use of the lure to perform. For instance, if the lure is held slightly behind and above his head, he will have to look up and sit to get it. Likewise, held between his feet, he will tend to go down to get it. The lure, coupled with a command and praise teach the dog. When the command and action are firmly associated, food rewards are decreased and eventually ceased.
Bill Bobrow one of our most successful obedience trainers cautions that older dogs may not work all that well for food rewards unless they are encouraged to do so as puppies. This applies also to baiting dogs in the conformation ring. He also points out that food rewards may not be enough with Akitas and that sooner or later you will have to resort to some type of physical correction.
His comments reminded me of a young male I was working on the down-stay. As his hormones have kicked in, he's become increasingly reluctant to down in the presence of adult males. A few nights before at class, I had given him a down command along with one of his favorite goodies. He started to go down, taking the treat in his mouth. Then he stopped, looked at the adult male next to us, spit out the food, and sat up. There and then, I decided it was time for a different training technique.
Much to my surprise, I found an even newer technique which uses food too but couples it with what psychologists call an event marker. The first people to introduce this training method to the world of dogs came from dolpin training at marine exhibitions. While they use whistles with the sea mammals, with dogs most use a clicker (those toys we used to call "crickets").
The seminal book for this training method is Don't Shoot the Dog by Karen Pryor. In it, she discusses the basic principles governing what is now commonly referred to as "click training. While it shares many aspects of lure training, it relys on the dog's figuring out what you want him to do rather than your forcing him to do them. Thus, he becomes an active participant in his own training. One of the reasons I think this method is so successful with Akitas is that it challenges them--no boredom here! Because of this participation on his part, the dog isn't resentful or sullen because you are making him do something. Instead, he's figuring out what to do which is made easier for him because correct behaviors are marked with a click at the instant it occurs. He keeps working because he is given a reward which can be food, play, or verbal praise and a pat.
Almost everything you'd like to know about this training method can be found on the internet. I've got several excellent sites linked on my web page. Vendors at most shows carry video tapes and other equipment, and seminars are held all over the country by Karen Pryor, Gary Wilkes and other excellent trainers.
Akita trainers I've consulted and my own experiences lead me to think that while clickers, food rewards and lure training are effective tools when they work, expecting them alone to carry you through a complete obedience course may be unrealistic. Therefore, when you pick a trainer look for someone who is willing to combine methods. Above all, try to find someone who understands that not all dogs have the same temperaments, abilities, or tendencies, someone who recognizes that one training technique may not work all the time with every dog and who has more than one to offer.
Unfortunately, not every area has enough trainers for you to pick and choose, in which case, you will have to get additional help. Through the dog training books at vour local library, you have access to some of the finest trainers in the world and a plethora of training methods. The internet offers information on web pages as well as many e-mail lists dealing with training. Don't ignore thesr resources.
Talk to other Akita people who have trained their dogs in obedience. They've already been down this road and can offer you constructive advice.
Untrainable Akitas?
With humor, understanding, and persistence, you can train almost any Akita in basic obedience. For every person who thinks that Akitas are not trainable, I'd point to my house dog. She has never had an obedience lesson, came to us at the age of three from life in a kennel run, and moved seamlessly into our household. My kids and I talked about this today and we can think of three unacceptable things she's done in all that time. She stole a steak off the counter--once and she's run out the door twice.
Like scores of other Akitas, her training has been so effortless, that we can easily say, she's had none. She's trained herself by observing our responses to her actions and carefully fitting her behavior into an acceptable mode with little or no formal instruction from us. Even though she has no CD, she is a very trainable and well trained dog! I think this is very typical of Akitas and one reason they are so easy to live with in a house.
Fearful Akitas
Although Akitas are naturally careful and cautious, few fall into the fearful category which may be the one exception to trainability. Fearfulness may be the result of an inherited temperament and/or severe and early abuse.
Very fearful adults are very hard to deal with. To train them, you must first gain their trust. They become dependent on your judgement and rely on you for cues about their environment. While they may be confident with you, with someone else they may revert to their previous behavior until that person also establishes a bond with the dog. A few dogs may extend their trust to people generally, but most will not.
STRANGE NOISES
A dog that is not afraid of noise is more pleasant to own. To some extent, noise shyness is an inherited characteristic. Steadiness to shot is of primary importance in the temperament of gun and guard dog breeds. If you attend a Schutzhund or field trial, you'll find the dogs impervious to the guns going off all around. They are also fairly staunch in the face of all noise.
Historically, I suppose Akitas have little reason to be unaffected by noise, and many seem unsettled to some degree by loud noises. I had a female who hated the sound of generators. Believe me, getting into a show site without passing a generator can be difficult depending on the parking. If we walked by one, I might just as well have turned around and gone home as take her in the ring. Somehow, she seemed to think they were mobile and any minute, one would make an appearance.
Most dogs aren't so neurotic, but you never know what will happen. We've all seen dogs react poorly to loudspeaker announcements, falling chairs, or other unexpected sounds at a show. Years ago, while the groups were going on at the dog show site on one side of the river, the city set off fireworks on the other for some sort of celebration. We spent hours trying to catch a Sheltie that had gotten away from its handler. A multi-group winning dog, it was so traumatized by the experience, it was never shown again.
Noise shyness is a trait you can breed away from, although it is of considerably less importance than many others. If you think you might have a problem, the time to start working with your puppies is while they are in the whelping box. Make sure they are in a noisy environment, although it should not be at such a level it makes them unduly nervous.
Play a radio on rap, hard rock, and talk stations. I have a satellite dish and one of the channels we get has nothing but war movies. My last few litters listened to bombardments, machine guns, and bombs every night.I took two of them out to a Schutzhund German Shepherd Specialty when they were six-months old, I was very pleased by their response to the guns fired off in the ring right in front of us. The male, who was asleep, looked around, then curled back up and went back to sleep. The female was unconcerned initially, but after about ten shots, she turned around and looked at me for reassurance. I continued talking to my friend and after a few seconds, my puppy began playing with her toy. Her mother, on the other hand, would have bolted out of there at the first shot, so I think early exposure has helped.
Desensitizing puppies to noise is also important if you live in an area with frequent thunderstorms. Since these never go away, the dog's fear tends to escalate. In the worst cases, the dogs engage in escape behavior which means destruction of their confinement area. This may be a crate or your windows and doors.
INDEPENDENCE
Everyone who has Akitas knows that they are independent dogs. This is definitely an inherited component of temperament and very strong in the breed. I don't think this is something anyone breeds for. In some ways, Akita would be more appealing if they were a little less independent, but it is so intrinsic to the breed, it shapes many aspects of their behavior. Without it, we'd have a totally different breed without the reserve and dignity so typical the adult.
I've been around a lot of different dog breeds, but Akitas are one of the only ones I'm sure could be depended on to survive without people, barring encounters with cars about which they seem to have no sense. They are unlikely to do anything reckless or daring; rather, they consider what they are doing and use their experiences to evaluate their actions. In short, the Akita is a survivor, due in large part to his capacity for independent action.
Therefore, leaving the dog outside to fend for itself can make him a poor pet. Akitas need to be around the people in the household to bond with them. Left to their own devices, Akitas will make their own world and rules for living in it.
Mutual respect is the key to working with Akitas. You must be the alpha person, but even so, sooner or later, you'll run up against their independent nature. Pick your battles carefully. If it doesn't really matter, let the dog have his way. He'll be easier to deal with later when something needs to be done your way.
INHIBITION
Akitas are typically inhibited as opposed to excitable, a set of inherited characteristics that mark the dog's response to stress. His inhibited nature is responsible for the laid-back attitude that makes the Akita a pleasure to have in the house.
It is obvious in puppies as they work through the PAT. They tend to get calmer and less responsive. Sometimes, inhibited puppies get so stressed out, they fall asleep. With excitable breeds, puppies end up running about the room, jumping on the tester, and sometimes, even barking and whining.
When you start a new training exercise with your dog, whether it's heeling in obedience or stacking for conformation, your dog will demonstrate signs of inhibition. He may work slowly, show little animation, and/or seem very tired. He may yawn repeatedly, which is a sign of stress.
In the worst cases, the very inhibited dog demonstrates a sort of waxy catatonia. The best example of this is the puppy at its first match that allows you to set it up and then stays like a little statue without a lick of training. From one show to the next, it becomes more like the other puppies, moving about and demonstrating a puppy's typical short attention span.
As the dog gains confidence through exposure, it is less stressed, so it is less inhibited. The more puppies are exposed to manageable stress, the less inhibited their response will be. So, don't get discouraged initially by your dog's response to new situations. He will become more active and enthusiastic when he gets used to them. If you make them more stressful by being disapproving of his hesitancy, you will only make worse. Just go on positively, and your dog's performance will improve.
PROTECTIVE
Many people depend on their Akitas for personal protection. Until very recently, I had both German Shepherds and Akitas, and I have found many differences in how they respond to strangers in the house and outside the yard. First, the Shepherds (and the other guard-type dogs, such as Rottweilers and Dobermans) are much better area guards, especially if the owner is in a situation where he needs or wants outsiders to be aware that dogs are on the premises. Why? The other breeds bark more. Like the old joke, that's the good and the bad news.
I love being able to have dogs without offending my neighbors. All twelve of my dogs bark less than the one dog that lives next door. For eleven years, two joggers came past our house every morning, and for eleven years, my German Shepherd barked at them while the Akitas just watched, a much more sensible response.
However, now that I have only Akitas, our yardmen have no trouble coming in the backyard so long as my children are not outside. The Shepherds wouldn't let anyone inside the fence, no matter how many times a week they showed up. We have back-door garbage pickup, which means the garbage men have to come inside the gates. Some of my Akitas will allow them in and station themselves in front of the door, watching. Of course, the Shepherds wouldn't let them in at all.
Do I think anyone could harm my daughters with an Akita present? Definitely not! They are less concerned with me and even less with my husband, probably because we are the dominant people. Maybe they figure we can look out for ourselves most of the time. I'm fairly confident that their attitude would change if they sensed we were frightened or suspicious ourselves.
Guarding is a primary duty of the European guard dogs commonly seen in Schutzhund work--Rottweilers, Shepherds, and Bouviers. The Akita's basic temperament, shaped for different purposes, gives it a different approach to life. Protectiveness is definitely there but takes a backseat to other facets of the dog's personality.
If our Akita's bark in the night, we know they have a good reason. They know people don't skulk around after dark. On the other hand, if Akitas were great protection dogs, they'd be working in police departments everywhere, and some of us would be in Schutzhund trials. I remember an interview with a policeman who trained his Akita for K-9 work. He said the dog was a good worker but not a breed he would select again for that particular job.
TOLERANT OF OTHER DOGS
Low on the list, but still there is tolerance of other dogs. To some extent, all northern dog are scrappy. Akitas have the dubious distinction of being one of the only ones actually used for dog-fighting.
Undoubtedly, Japanese breeders selected for the more aggressive dogs throughout the years the breed was used for fighting, but I'm sure their choice to use the Akita in the first place had much to do with their innate desire to scrap with other dogs. This tendency made them a good choice for the sport of dog- fighting. Breeding programs over the year increased this tendency and kept it in the breed.
Historical data tell us that the native dogs of the Dewa area were also crossed with European dogs to increase their size and, therefore, their fighting ability. These were probably Great Danes (also known as Deutsche Dogges) which were brought to the area by German mining engineers.
Was this version of the Akita a ferocious pit dog? They certainly were pitted against similar dogs. However, Tatsuo Kimura tells me that one of the reasons the Akita breeders shifted directions early in this century was because of a fight between an Akita fighting champion and a Tosa Fighting Dog, a breed resulting from crosses of the Japanese native Tosa Inu with various European imports. Looking at them today, I would guess the imports must have included at least the English Mastiff and probably some other Molossan-type dogs. Anyway, the Akita barely escaped with its life. Its fanciers realized that continuing to pit them with dogs like the Tosa might be the death-knell of the breed. With the rising tide of nationalism in Japan, they began to value the Akita Inu as a native Japanese breed, for itself rather than for what it could do in a dog fight. Instead of crosses aimed at fighting ability, they began to look for hunting-type dogs to restore the breed to its original type.
If you can enhance a trait by selective breeding, of course, you can also minimize it. Certainly, Akitas today seem less dog-aggressive generally than they were twenty years ago. This alteration is due in part to selection for less aggressive dogs and in part to better training techniques such as early socialization of puppies, continued exposure of adult dogs to strange dogs, and obedience training of young dogs.
I know several people who keep same-sex Akitas together and others that have several mixed-sex ones that run together with no trouble. Sometimes, a pack works because a dominant dog keeps everyone in line, but maybe these Akitas are just that much less dog-aggressive. I've never been daring enough to put my older +++es together, although I suspect a few of them would get along. One, though, can run with any male but cannot be put loose with a female without fighting. She's been dog-aggressive since puppyhood, and I'm sure had she been put in a pack situation, she'd have inflicted a lot of damage on other +++es.
Putting dogs in a situation where they can fence-fight builds up a lot of unresolved aggression. It starts as a game and then escalates to serious dislike. To minimize this, I have board fencing between my runs. It is covered on both sides with chain- link to keep it from being eaten. The dogs really don't see each other, and rarely ever bark at dogs on the other sides. Given a chance, though, they will fence-fight through the gates or the outside chain-link.
According to the standard, an Akita may be aggressive towards other dogs; however, it doesn't say that they have to be so. In today's litigious society, the consequences of an attack that damages someone else's dog can be severe indeed. Also, many people do not understand that a dog that is aggressive towards another dog is not necessarily aggressive to people. Looking at a snarling, bristling Akita doesn't inspire a lot of confidence about the breed.
If you want to compete with an Akita, regardless of the venue, you must have a dog that can be trusted around other dogs. A dog that can't be trusted to leave other animals alone on neutral ground is a real liability. In obedience and agility, the dog works off-leash, so he has to be reliable. At a dog show, he must negotiate crowded aisles and stand close together in crowded rings.
The demands of such activities have shaped our selection for less dog-aggression in our Akitas, and I think this is perfectly acceptable and somewhat desireable. Nonetheless, you should remember that the most benign Akita can conceive a sudden and violent dislike for another Akita. In that case, you'll have to avoid that dog like the plague because if your's has a chance, he'll get in a fight. That may be only dog that ever inspires such antipathy, but both dogs will remember each other and renew hostilities any time they can. It's part of what makes an Akita an Akita!
LOYALTY
After I started this series, I realized that I had left loyalty off my list of temperament components. This is a hallmark of Akita character, and the only excuse I can offer for overlooking it is that it so much an intrinsic part of Akita nature that we take it for granted.
I don't think I've ever been around an Akita didn't have it. Is it an inherited trait? Since some breeds to not have a lot of personal loyalty to any one person or group, I suspect it is, and it is vital that we keep it in the breed.
I think their sense of loyalty makes Akitas accepting of all the household inhabitants, including cats, kids, other adults, and livestock. It allows them to form firm friendships with other people--your friends, trainers, handlers, neighbors--and to never forget them. Akitas I raised and sold as puppies have greeted me enthusiastically years later.
To some extent, their sense of loyalty is the fount from which other traits arise. Without it, Akitas would not be protective of their friends. Given their sense of independence, the Akita's working ability probably finds its roots in loyalty.
Can you imagine an Akita that is not loyal to its family and friends? I can't; it is such a pervasive part of the breed that we just accept its presence. Losing it would make a profoundly different dog.


---------------------------------------------------------


Conclusion
I hope this article has made you think about what you want in a dog and how to go about getting it. I'm sure you can think of things I've left out or with which you disagree, and I'd like to hear from you in that regard. Again, you can call me (713/465-9729), write me (726 E. Creekside, Houston, TX 77024), or e-mail me.
(Permission to reprint is granted by the author provided such reprint is for information purposes only and is not conveyed for any commercial consideration and further that it is credited to the author, Sherry E. Wallis.)

http://cajunthunder.homestead.com/Temp.html

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (203.154.102.*) [ วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2546 เวลา 11:53 น. ]

Akita Association
18 CLASS BREED CHAMPIONSHIP SHOW
ON SATURDAY 4TH OCTOBER 2003
http://www.akita-association.org/championship_show.htm


Best in Show
Beaufleets Out And Proud
owned by Mrs Janine Garbutt
bred by Mr Tony Beaumont


Reserve Best in Show
Champion Keskai Best of British
owned and bred by Mr Saggy & Mrs Susan Sadler


Best Puppy in Show
Hikays Takes The Biscuit
owned and bred by Mrs Irene Rushfirth


Best Veteran in Show
Baromar High n Mighty
owned by Mr S R & Mrs V A Marle
bred by Mrs M Leighfield

http://www.akita-association.org/championship_show.htm
โดยคุณ v (203.154.102.*) [ วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2546 เวลา 16:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

Some useful information of Akita Dog
http://www3.telus.net/akitaaction/lnkframe.htm

AKITA and other Canine LINKS

AKITA BREED INFO PAGES
AKIHO pages from Japan
Akita Alumni
Akita FAQ

Akita Club of America
Akita Mailing List : sign-up info, etc.
Akita profile by CanisMajor
Akita World magazine
FCI Standard: in Finnish
Natural Akita : natural ways to a healthy Akita
Some Akita breed info: text only
The Akita Experience : Basic breed info
The Akita Resource Center: Lots of Akita Specific Links
AKITA BREEDERS PAGES
Although Akita breeder web sites may be listed here, this is not to be considered a recommendation of a particular breeder by Akita Action. As always, it is the responsibity of the prospective owner to do their own research of breeders to locate the one which most meets their requirements for temperment, health, conformation, etc. For more information on how to select a reputable breeder, click here.

Akasta Akitas
Akita Breeders Showcase: on Cyber-Pet
Akita Inu : a page in Dutch
Akitame Akitas
Akitas By Storm
Akitas of Tamarlane
Akitat ry.: Finland
Argent Akitas
Aztec Akitas
BayCrest Akitas
Bear Creek Akitas
Benghi Kennel
Canine Connections / Akita Breeders Directory
C And L Kennel
Caranda Kennels
Chateau Kennels
Daikoku Akitas
Daitan Ni Akitas
Denali Akitas
Destinee Akitas
Dixie Akitas
Dogbiz - The Akita: a commercial site
Double K Akitas
Double Take Akitas
DoZak Akitas
Driftwood Ranch Akitas
Excel Shu-Ku Akitas
Extensive Breeder Listing
Falcor Akitas
Fern Creek Akitas
Gold Eagle Farm
Grandslam Akitas
High Plains Akitas
Hyojun Akita
Jessie and Roxanne's Home Page
Jet City Akitas
Jikasei Akitas
Karasu Oka Akita's
Katana Akitas
Katchu Akitas
Keith Family Home Page
KenJo Akitas
Kennel Basnauz: in Finland
Kennel Hakutaku: in Finland
Kidai Akitas
King-Oka Akitas
Kira Shira Akitas
KitaKaze Akitas
KODI The Akita
KOYO'S Homepage
Kuroki Akitas
Lerado Akitas
Les's spot
Kidai Akitas
Magic Bear Akitas
Mariah Akitas
Midvinternattens Kennel in Sweden
MMI Akitas
Nakoma Reg'd Akitas
Nakoma Reg'd
Nirrochex Akitas
Nova Akitas
Nutmeg Akitas
OPR Akitas
Overhill Kennels
Pets 4 You: Assorted Akita breeder ads - all text
Pure-Bred Puppy Net ゥ: Some Akita Breeders
Rebel Perm Reg'd Akitas
Sagewood Akitas
SamKitas
Seishin Akitas
Seaisland Reg'd Akitas
Sherob's Akitas
Shot in the Dark Akitas
"Show Me" Akitas
Sir Richard's Tsali-Ko the Akita
Sleeping Giant Akitas
Stardust Akitas and Rhodesian Ridgebacks
Stecal Akitas: UK
Sterling Akitas
Stonecreek Akitas
SueLangan Akitas
SunoJo Kennels
Sunstone Akitas
Taboo Akitas
Timberline Akitas: Germany
Timbersky Akitas
TNG Akitas
Toki-O Akitas
TONKA's Page
The Akita Network
Valiant Akitas
Winsome Akitas
AKITA RESCUE PAGES
Delaware Valley Akita Rescue - DVAR: a Must Visit site for all.
Akita Recue Mid Atlantic Coast : ARMAC
Akita Support and Placement: ASAP
Friends Of Akita Rescue: FAR
Friends of Akita Rescue NW
Golden Gate Akita Rescue: GGAR
New England Akita Rescue Alliance, Inc: NEARA
The Akita Rescue Society of Florida: ARSF
Akita Club of Illini Valley - Rescue
Akita Adoption and Rescue of Mid-America
Akita Owners Rescue Foundation, Inc.: AORF
Ozarks Akita Rescue
DFW Akita Referral
Akita Rescue of Tulsa
Kansas Puppy Mill Story
Akita Owners Reascue Foundation, Inc.
Akita Rescue of Pittsburgh
Akita Rescue of Tulsa
Friends Of Akita Rescue, NW
North Carolina Akita Rescue
Southern Virginia Akita Rescue Society: SVARS
Western Great Lakes Akita Rescue
Akita Angel Fund
The Akita Project
ASSORTED AKITA HOME PAGES
Akita Brief on Digital Dog
Akita-Inu (Akita-Dog): AKIHO page from Japan
Akita Japanin Kansalliskoira: An Akita page in Finish??
Akita Mag: use ID test & Password drive
Akita Name Pgae
Akita pictures at Hoflin site
Akita Standard in Spanish
Akita Web Ring
An Australian Akita Page
Andi & ISHI's Page
Balder's Home Page: An Akita in Norway
Barbara Bouyet's Home Page
Bonnie's Page: contact for Southern Virginia Akita Rescue Society
Bronson's Home Page
Dogs And I: an akita in Japan
Crows' Hill Farm Home Page
Cyberbear's Akita Page
Akita Dog Show Page, Brazil: in Portuguese
Deborah's Akita Site
Denis Yang's page w/ his Akita "Piper"
Dozak Akitas
Eva Fredriksson's homepage
Frank Chloupek's Home Page w/Akita : includes some photo's of his Akita, NIKITA.
Francisco Salgueiro's Akita Page: Portugal
KODI the Akita
Herrmann/Starke Photography and their Akita "MAX"
Holly's Akita Home Page
Izzy and "BOGIE"
Japanese Akita Association: England
Joanne's Home Page
Julia's Home Pgae
Katana Akitas
Kay S. Greisen Specialties Home Page
Kellly Hickel's Akita page: EIKO
KEYTA'S Homepage
KODI the Akita
KYOJIN's Akita Page - Bill Griffith
Lee Love Home Page
Limited Edition Dog Prints - The Akita
Lorraine's JD and ADDIE
NICCO the Akita
Phouka Dog Pages
Pro Dogs Network: Major jumping off point for Akita and canine info and links.
Sherry Wallis' Home Page
SHIZANA : Kurt Kemp's Akita page
Stamps of the Akita
TANITA'S Home Page
Terri & Nigel Perman homepage
The Akita - A Page in French
The Akita Museum : Photos at Hoflin Publishing
The Akita Pages: A Home Page
The Japanese Akita in England: info/contacts etc.
TIKKA's Home Page
Tony's Personal Home Page: w/ photo's
TOMO's Home Page
TORONAGA's Family
KEYTA's Home Page
Virtual Akita Magazine
Waltham Gallery - Akita Inu
You Be The Judge - Akitas
AKITA CLUB PAGES
Akita Alumni: Canada
Akita Club e.V. im VDH/FCI: Germany
Akita Club of America: USA
Akita Club of Illini Valley - Rescue
Akita Inu Club im DRV e.V.: Germany
Akita Inu Club of Victoria Inc.: Australia
Akita Inu S舁lskapet: Sweden
Finnish Kennel Club: Finland
Finnish Akita Club
Inland Empire Akita Club: of Southern California
Japanese Akita Association : England
Laikaens japanske kusine輸kita Inu: Norway
Norsk Akita Klubb: Norway
Raritan River Akita Club, Inc
Saki Kumiai Club Italiano AKITA-INU: Italy
The Akita Association: Brazil
The Akita Club Of Canada: Canada
The Japan Kennel Club: Japan
The Swedish Akita Society: Sweden

Akita Breed Club Listing: List of most Akita Clubs in N.A. (and others).

Assorted Canine Links
Cool Pet Site of the Day

AAVI (Vet. Immunologists)
Acme Pet's Canine Directory: Your guide to dogs on the Internet.
AKC's Companion Animal Recovery Site
American Dog Owners Association
American Kennel Club
Animal Advocate
Pet Registry: Animal Rescue Database
Animal World
ASCII DOG ART
Avalon Kennel Club - Newfoundland
Bark Bytes: online magazine
Best of Breed Flags
Breeder Net:: Dog Breeder Advertising
Breed Rescue Connection
Canine Activities - Obedience Trials
Canine Equipment
Canine Reproductive Services Inc.
Canine Rescue Organizations
Canine Review Magazine
Canine Security Signs and Calendars
Castlemaine DINGO farm: The Australian Dingo
Choosing a Dog Breed
Clicker Info
Clicker training FAQ
Clicker Trainers
Continental Kennel Club (USA)
Cornerstone Networks, Inc.
Corssini Presents : Original Dog Figurines
Custom Laser Engraved Gifts For The Dog Lover.
Cyberpet Index
D&B Professional Dog Training
Darr Houssen Dog Obedience School
Dog And Cat Books
Dog Cross : Healthy products for your dog
Dog Fancy magazine
Dog Genome Project
Doggie Diamonds: Custom products for the dog lover.
Dogmark's Cool DOG Site of the Day
Dog oriented publication
Dog Owner's Guide: Comprehensive index by CanisMajor
Dog Owner's Guide Home Page: by CanisMajor - electronic magazine full of dog info and articles.
Dogs and Puppies
Dogs In Canada Magazine Site: Official Publication of the CKC
dogs welcome page at Purdue
Dog World Magazine
DOGZ: Adopt a digital dog.
Eezi-Crate Home Page
Finding a Home for Your Dog
Finding A Responsile Breeder
Finish Agility Pages
Flea Control Information
Flyball Homepage
Flying Dog Press Suzanne Clothier / Trainer
Francis's DogHouse
Fuzzy Faces Handmade Doggy Gifts
Gentle Leader Headcollar Web Site
Geographical List of AKC Show and Obedience Clubs
Hoflin Publishing
Hoof Prints Home Page and Catalog: Imported horse and dog prints.
HUNTER: Dedicated to hunters and hunting!
Iams' customer service
Idyll Mountain Virtual Dog Show
Information On Puppy Mills
Internet Vet Column Home Page
International Military & Police K9 Information Exchange
Internet Vet Column Home Page
Jennifer's Dog Page
Jindo Country: The Jindo Dog Of Korea
J.P. Teez
Kang's JINDO Home Page: Korean Jindo dog
KAREN PRYOR'S "DON'T SHOOT THE DOG!" Home Page
Klee Kai National Kennel Club and Rescue
Kong Company
Learn Pet Grooming as a New Career
Lots of Dogs by name
Man's Best Friend Software Web Centre
Mastiff Stud Dog Register and Articles: An excellent page for info on Mastiffs including a health registry.
NetPet(tm) Magazine and Animal Information Site
NetVet - Dog Home Page
Noblegold: Custom design jewlers
Northern Breeds and Sledding
Northern Ontario Boxer Club
OFA Hip info
OFA Certifications Information: including info on thyroid, heart disease, elbow and hip registries,
OFA Progress Update
PETA On-Line
PETFINDER: Internet Directory of Homeless Pets in the New Jersey Area
Pet Food Recipe Page
Petfood for Boneheads: Providing companion animal lovers a clear understanding of the products you feed your pet.
Pet Pages
Philadelphia Inquirer: Page One
Plants Toxic to Animals
POLICE DOG HOME PAGES
Puppyworks: Educational Dog Events
Realistic Doggie Doorstops : It's just like it says!
Rhodesian Ridgeback Rescue Pages
Save-a-Pet On-line
Save A Sato: All breed rescue in Puerto Rico.
Seattle Purebred Dog Rescue
Shadowfax Retrievers Home PageTri-Tronic training collars, etc.
Sherlock Bones, Locator of Lost Pets
SHIBA INU info
Snotrek: Specializing in working dogs, (including mutts) - their events, clubs, and equipment.
Solid Gold: Natural Food
Taipei Abandoned Animal Rescue Foundation
Teaching bite inhibition to puppies
The American Rescue Dog Association: ARDA
The Canadian Kennel Club
The Burris Exchange: Unique Dog Products
THE DOG ZONE: The Dog Breeder's Exchange and ON-LINE Magazine
The Dog House : All Breed Links
The Dog Obedience and Training Pages
The Dog WWW Homepage
The Faithful Friend : Dog Tees & Sweats For the Whole Family
The Internet Dog Shelter: Information pages for several New England dog shelters.
The Original Rich +++ Faux Pearls: Very special collars for your dog.
The Senior Dogs Project
The Tame Beast : The Largest Pet Resource Site On The Net
The Wolf Pack: Home page of Frank Elliott
The Wonderful Canine World
The Working Dog / Obedience: including a lot of pages on where points are lost in competition
Tibetan Mastiff Breed Info
TIKI's Page: A golden Retreiver
Veterinary Center - UCI
Weimaraner Club of America
What Kind of Dog do I want?
Wolf Haven: working for wolf preservation.
Wolf Packsョ: Gear for Working Dogs
World Wide WOOF
World Class Dogs Page
"World's Stupidest" Dog Cartoons
Wrighton Web World OzDogz: For All Things Canine
More Assorted Dog Sites
American Cannine Association Inc.
Canine Health Naturally: A health magazine sample on-line
Canine Rescue Organizations

Custom Laser Engraved Gifts For The Dog Lover.

Deaf Dog Mail List info
Oxyfresh natural pet products

NetVet - Dog Home Page

Pet Pages

Pets:Dogs

The Dog Genome Project

The Dog Term Glossary
The Dog WWW Homepage

The Electronic Zoo

The Iditarod Home Page

The Police Dog Home Pages
UC Davis School of Veterinary Medicine

Veterinary Center - UCI

Veterinary Science

Vet WWW Servers Home Page


Vet Schools, Institutes, etc.
Auburn University, College of Veterinary Medicine
Center for Animal Health & Productivity - This page is being developed to provide information useful to veterinarians in production medicine, nutritional consultants and others interested in animal production.
Cornell Vet College
Iowa State University - College of Veterinary Medicine
Mississippi State University, College of Veterinary Medicine
North Carolina State University, College of Veterinary Medicine
Oklahoma State University College of Veterinary Medicine
Ontario Veterinary College
The Royal (+++) School of Veterinary Studies
UC Davis School of Veterinary Medicine
Universit舩 Wien - Veterin舐medizinische
University of California, Davis, School of Veterinary Medicine
University of Florida, College of Veterinary Medicine
University of Illinois, College of Veterinary Medicine
University of Missouri, College of Veterinary Medicine
University of Pensylvania School of Veterinary Medicine
Virginia-Maryland Regional College of Veterinary Medicine
More Vet Related Sites
NetVet Veterinary Resources
Alt Vet Med/ - dealing with Complementary and Alternative Veterinary Medicine
NetVet - Dog Home Page

Index - NetVet Animal Information & Archives
Internet Vet Column archives - This is the archives for the mailing list/column put out approx. weekly known as the internet vet column. A veterinarian answers questions sent to him and selected questions/answers are chosen to produce each column.
Veterinary Center - UCI

Cornell Canine Page
IMAGES: Respiratory Systems in Veterinary Science
Index - Veterinary Center [Martindale]
Companion Animal Dermatology: An information center for pet owners on dermatologic conditions affecting companion animals (currently more info on flea control techniques and products than you'll ever want.)
FDA Approved Animal Drug Data Base
Photos of Akita eyes with VKH: Not a pretty sight. :(
Bloat Info From Purdue U.
OFA Registry info
PRA Today: Current Research In Progressive Retinal Atrophy
Search For Pemphigus Photos
Vaccination Decisions: An article by Susan Gayle Wynn, DVM
The Immune System And Disease Resistance: by W. Jean Dodds, DVM
Thyroid Testing In Dogs: A Reference for Dog Breeders and Owners by Karen J. Wolfsheimer, D.V.M.
Canine Thyroid Registry Information: MSU
Institute for Genetic Disease Control in Animals: (GDC)
OFA
The Truth About Dogs and Cats: article written by Ann Martin
The Endocrine Disrupter Resource Center: (EDRC)
The PRA Challenge
OFA Home Pages
Canine Genetics Research at VGL: Veterinary Genetic's Laboratory
Back To Top Of This Page
โดยคุณ v (203.154.102.*) [ วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2546 เวลา 17:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2


เชิญแสดงความคิดเห็น ( ดูการลิงค์รูปและลิงค์เว็บได้ที่นี่ Help )
Opinion
By
E-mail
Picture (Not over 50 Kb)

[ Back to Main Board ]
<< Please be polite, if you find anything not suitable, please contact webmaster here>>


Bangkaew.com :: By "P and U"

Watch Pingpong On-line........................................สนใจร่วมสนับสนุน  ติดต่อ  bangkaew@bangkaew.com http://www.bangkaew.net/index1.htm........................................สนใจร่วมสนับสนุน  ติดต่อ  bangkaew@bangkaew.com

ข้อคิดเห็นและรูปภาพที่ปรากฏเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่ละท่าน
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2546-2547 © โดย บ้านรักษ์บางแก้ว
All rights reserved 2003-2004 © Bangkaew.Community